Промени в данъчно-осигурителното законодателство за 2011 година

Осигуровки – Всичко за осигуровките може да намерите на http://осигуровки2011.com

Промяна в данъчното законодателство

Националната агенция за приходите представи промените в данъчно-осигурителното законодателство. Според закона за данъците на физическите лица, данъка е дължим до края на месец април 2011 година. Тази година обаче кампанията е удължена до 2 май 2011 година, тъй като краят на април се пада в почивните дни.

През 2011 година размерът на данъка се запазва на ниво 10 процентни пункта. Доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се облагат отделно при ставка 15 на сто.

Задълженото лице може да ползва отстъпка от 5%, ако до 10 февруари подаде данъчната си декларация и плати дължимия данък. Ако декларацията и плащането се извърши по електронен път, то отстъпката ще може да се ползва и до края на кампанията. И през тази година са валидни всички данъчни облекчения за:

 • лица с намалена работоспособност
 • лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане
 • лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране
 • дарения
 • млади семейства

Новото в данъчната кампания за 2011 година е, че младите семейства с ипотечни кредити ще могат да ползват данъчно облекчение с подаването само на един документ. Останалите изисквания към тях се запазват – поне единият от съпрузите да е под 35 години при сключване на ипотечния договор, жилището да е единствено и да има сключен граждански брак, който предхожда по дата вземането на ипотечен кредит.

Лицата, ползващи данъчно облекчение за младо семейство, единствено предоставят служебна бележка от банката, с която е сключен кредитът, където са посочени какви са лихвените плащания. Допълнително се прилага декларация, в която другият член на семейството декларира, че няма да ползват това облекчение за млади семейства.

От тази година фирмите ще удържат авансово данъка на своите наемодатели, след като приспаднат нормативно признатите разходи от 10 процентни пункта. Получената сума е базата, от която ще се определя данъка, като задължението за внасяне е на платеца. Сроковете за внасяне са до 10-то число на следващия месец в съответната сметка на републиканския бюджет. Внасянето на сумата става по код за вид плащане 111213.

При договорът за наем, сключен между две физически лица, се запазва старият ред на деклариране.

Въвежда се и нов вид служебна бележка, свързана с печалбата на предметни награди от конкурси. Други промени са завишените санкциите за неиздаване на документ от физическо лице, което не е задължено да дава касов бон и въвеждането на данък „офшорка”.

От тази година земеделските производители и тютюнопроизводителите също ще плащат данък върху доходите на физическите лица. Облагането на средствата при тях става след приспадане на нормативно признатите разходи в размер на 60 на сто.

Промяна в осигурителното законодателство

През тази година за първи път се въвеждат диференцирани прагове за самоосигуряващите се лица. Минималният месечен размер на осигурителния доход през 2011 година ще се определя съобразно облагаемият им доход за 2009 година като самоосигуряващи се лица:

 • до 5400 лв. – 420 лв.;
 • от 5401 до 6500 лв. – 450 лв.;
 • от 6501 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
 • над 7500 лв. – 550 лв.;

За лицата, които не са упражнявали дейност през 2009, а също така и за започналите през 2010-та и 2011 година, минималния месечен размер на осигурителния доход е 420 лв.

От 1 януари 2011 година е увеличена осигурителната тежест с 1,8 процентни пункта.Променени са размерите на осигурителните вноски за фонд „Пенсии” на държавното обществено
осигуряване (ДОО):

 • за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
  • 17,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
  • 20,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.
 • за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
  • 12,8 на сто за работещите при условията на ІІІ категория труд;
  • 15,8 на сто за работещите при условията на І или ІІ категория труд.

Променено е и разпределението на осигурителните вноски между осигурител и осигурен за фонд “Пенсии” на ДОО

 • за лицата, родени преди 1 януари 1960 г.:
  • 17,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
  • 7,9 на сто за сметка на осигуреното лице;
  • 9,9 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд;
  • 12,9 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на І или ІІ категория труд;
 • за лицата, родени след 31 декември 1959 г.:
  • 12,8 на сто за сметка на самоосигуряващото се лице;
  • 5,7 на сто за сметка на осигуреното лице;
   7,1 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на ІІІ категория труд;
  • 10,1 на сто за сметка на осигурителя за лицата, работещи при условията на І или ІІ категория труд;

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители е 240 лв. Максималният месечен размер на осигурителния доход и тази година не се променя и остава 2000 лв. За 2011 година осигурителни вноски за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите” не се дължат.

С параграф § 22о от Кодекс за социално осигуряване до 31 декември 2011 година се удължава периода, за които осигурителят изплаща на осигуреното лице за първия, втория и третия работен ден от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение. Върху възнагражденията за първите три работни дни от временната неработоспособност се дължат осигурителни вноски за държавното обществено осигуряване (ДОО), допълнително задължително пенсионно осигуряване (ДЗПО) и здравно осигуряване.

Средствата по индивидуалните партиди, налични към 1 януари 2011 година, на жените, родени от 1 януари 1955 г. до 31 декември 1959 г. включително, и мъжете, родени от 1 януари 1952 г. до 31 декември 1959 г. включително, които до 31 декември 2010 г. са осигурени в професионален пенсионен фонд, се прехвърлят във фонд “Пенсии” на държавното обществено осигуряване. Осигурителните вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд за тези лица се внасят по банковите сметки на НАП за събиране на осигурителните вноски за ДЗПО в професионален пенсионен фонд и се превеждат от НАП във фонд „Пенсии” на държавното обществено осигуряване.

Осигуровки – Всичко за осигуровките може да намерите на http://осигуровки2011.com

Публикувано в осигуровки с етикети . Постоянна връзка.

Коментарите са забранени.